SALILLARI Ltd

SALILLARI Ltd, was established as a construction company in 1994 Berat. Since then the company has extended its operation throughout the country from Shkodra to Saranda. The company was grown very fast during last years in reply to the demand of Albanian construction industry and now is one of the biggest companies in our country. The fast developing of the activities maid necessary the transfer of headquarter to Tirana in 2000....

Vendndodhja

Vorë, Shqipëri

Profili i Kompanisë

Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Inxhinier ndertimi
Tipi i punës
Kohe e plote
Eksperiencë
---
Kërkohet foto
Jo
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
07-09-2018
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

Kompania "SALILLARI shpk" kerkon te punesoje INXHINIER NDERTIMI PER MIRMBAJTJE RRUGE
PERSHKRIMI I POZICIONIT
Inxhinieri i ndertimit ka si detyre funksionale organizimin dhe drejtimin e punimeve te mirembajtjes se rrugeve ne perputhje me projektin, preventivin, specifikimet teknike , standardet, grafikut te miratuar deri ne fazen e dorezimit te objektit.

Detyrat

•Shqyrton detyrat sipas kontrates se nenshkruar
•Perpilon dhe raporton per dokumentacionin tekniko ligjor te nevojshem ne kantier
•Zbaton plan-organizimin e punimeve, harton planet ditore, javore dhe mujore dhe paraqet tek eproret per diskutim apo miratim.
•Mban pergjegjesi per zbatimin e punimeve ne perputhje me kriteret e sigurise ne pune te caktuara ne standartet ISO perkatese dhe me kriteret e percaktuara ne planin e sigurise te perpiluar.
•Merr pjese ne te gjitha matjet qe kryhen per volumet dhe mban proces verbale perkatese;
•Merr pjese ne te gjitha takimet dhe vleresimet nga investitori dhe merr masat perkatese duke u konsultuar me menaxherin e projektit
•Zbaton grafikun e punimeve ne perputhje me afatet e percaktuara ne kontratat e zbatimit te punimeve;
•Ploteson cdo dite ditarin e punimeve dhe Librin e kantjerit dhe ja paraqet eproreve kur i kerkohet;
•Ploteson ne vazhdimesi dokumentacionin tekniko-ligjor gjate fazave te ndertimit deri ne perfundim te projektit;
•Ndjek dhe mban pergjegjesi per normativat e harxhimit te materialeve qe vendosen ne veper;
•Kerkon qe te gjitha materialet qe vijne ne objekt te jene te shoqeruara me certifikata origjine dhe cilesie konform specifikimeve teknike;

Kualifikimet

Edukimi/ Kualifikimi: Të ketë përfunduar Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit, Profili Infrastukture perben perparesi
Gjuhe te huaja: Anglisht ne nivel te larte (i gjithe dokumentacioni dhe korrespondenca do te jete ne gjuhen angleze)
Njohuri kompjuterike: Microsoft Office, Project, Autocad.
Mosha: Deri 45 vjeç
Eksperienca e kerkuar: Mbi 5 vjet eksperience.

Shënime

Te interesuarit mund te dergojne C.V tek adresa e-mail: [email protected]
ose te kontaktojne tek numri i telefonit: 0682055689
Posto punë
ose
Krijo/Shto CV

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë