Statistika

11-50
Numri i Punonjësve

0
Punë Aktive

Privat
Sektori

2010
Themeluar


EuroElektra Shpk

Shperndarje, Inxhinieri, Elektronike www.euroelektra.al

Përshkrimi i kompanisë

Shoqeria “EuroElektra” Shpk ka si objekt: Tregtimin e mallraveve te ndryshme, materialeve elektrike dhe elektronike speciale qe kane te bejne me tipologjine e impianteve te percaktuara si me poshte dhe ne pergjithesi te çdo produkti industrial, makinerive dhe pajisjeve, lendeve te para, te teknologjive te ndryshme, si dhe import eksport i ketyre mallrave, etj. -Projektim, zbatim, mirembajtje, dhe asistence teknike te impianteve elektrike ne pergjithesi per tensionin e mesem, te ulet, dhe speciale, si; impiante te automatizime industriale te renda, impiante te aspirimi dhe klimatizimit, impiante te trasmetimit dhe trasformimit te energjise, impiante ndricimi per institucionet publike, impiante te energjise diellore fotovoltaike, impiante te mbrojtjes nga ngarkesat atmosferike, impiante portash, barrierash dhe kontrollit te dedikuar, impiante kundra grabitjes, zjarrit, permbytjeve dhe gazrave, impiante video-vezhgimi TVCC dhe speciale, impiante per trasmetim te dhenash dhe telekomunikacioni, etj.

Produkte dhe Shërbime

Furnizim, projektim, zbatim elektrike, elektronike etj

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë