Publikime Dhe Njoftime Kreu Blog Publikime Dhe Njoftime

Menaxhimi administartiv

Menaxhimi administartiv– Një qasje klasike e menaxhimit e cila ka për qëllim të identifikojë p...


Sistemi i shpërblimit

Sistemi i shpërblimit– një program zyrtar ose jo i përdorur për të vlerësuar arritjet individu...


Abstenizëm

Abstenizëm– sjellja e vazhdueshme e një punonjësi i cili mungon në orarin që është përcaktuar...


Plani Rigjenerues

Plani Rigjenerues– përshkruajnë hapat paraprake dhe parandaluese për tu përballur me fatkeqësi...


Kompensim global

Kompensim global– praktika të pagesave lidhur me punonjës të cilët punojnë në vende të tjera n...


Punonjës me jakë të artë

Punonjës me jakë të artë– Ky term përdoret për t’iu referuar individëve që janë shkencëtarë, i...


Diferencimi gjeografik

Diferencimi gjeografik– variacionet në pagë për pozicione pune të ngjashme apo të krahasueshme...


Parashuta e artë

Parashuta e artë – një pagesë kompensimi që siguron mbrojtje dhe sigurim të drejtuesve në  nivel ekz...


Promovim

Promovim- Veprime që ndërmerren për personelin, e cila rezulton në kalimin në një pozicion me një pa...


Rotacioni i pozicionit të punës

Rotacioni i pozicionit të punës – Praktika e transferimit të punonjësve për periudha të përkohëshme...


Zhvillimi i karrierës

Zhvillimi i karrierës – Proçesi përmes të cilit individët vendosin objektivat e tyre për të tashmen...


Fituesit dhe humbësit

“Fituesit i krahasojnë arritjet me qëllimet e tyre, ndërsa humbësit i krahasojnë arritjet e tyre me...


Planifikimi i Karrierës

Planifikim i Karrierës – Proçesi i vendosjes së objektivave të karrierës dhe zgjedhja e edukim...


Kontrata e Punësimit

  Kontrata e Punësimit– një marrëveshje ligjore e shkruar, e lidhur midis punëdhënësit dhe pun...


Rekrutim

    Rekrutim– praktika e njoftimit dhe kërkimit të aplikantëve për të plotësuar pozicionet e l...


Sistemi i Informacionit të Burim...

Sistemi i Informacionit të Burimeve Njerëzore– një bazë të dhënash kompjuterike e cila përdore...


Zhvillimi i Burimeve Njerëzore

Zhvillimi i Burimeve Njerëzore– një sërë aktivitetesh të planifikuara të cilat kanë si qëllim...


Menaxhimi i Burimeve Njerëzore (...

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore (MBNJ) – projektimi i një sistemi formal brenda një organizate për të...