Publikime Dhe Njoftime Kreu Blog Publikime Dhe Njoftime

Akreditim/Accreditation

(shqip) Një proces i shqyrtimit dhe çertifikimit  të aftësive nga një entitet që vlerëson individët,...


Të mësuarit aktiv/Active learnin...

(shqip) Procesi i të mësuarit të njohurive të reja, përvetësimit të aftësive dhe sjelljeve të reja n...


Mundësi të barabarta punësimi

Mundësi të barabarta punësimi– një politikë që konsideron barazinë në punësim mbi të gjithë in...


Puna në grup

Puna në grup- praktika e individëve që punojnë së bashku në mënyrë që të sjellin larmi në talente, n...


Krijimi i ekipit

Krijimi i ekipit- një program trajnimi i krijuar për të ndihmuar një grup njerëzish për të punuar së...


Nepotizëm

Nepotizëm– favorizimi i të afërmëve nga individë që kanë një pozicion drejtues në kompani, si...


Menaxhimi administartiv

Menaxhimi administartiv– Një qasje klasike e menaxhimit e cila ka për qëllim të identifikojë p...


Sistemi i shpërblimit

Sistemi i shpërblimit– një program zyrtar ose jo i përdorur për të vlerësuar arritjet individu...


Abstenizëm

Abstenizëm– sjellja e vazhdueshme e një punonjësi i cili mungon në orarin që është përcaktuar...


Plani Rigjenerues

Plani Rigjenerues– përshkruajnë hapat paraprake dhe parandaluese për tu përballur me fatkeqësi...


Kompensim global

Kompensim global– praktika të pagesave lidhur me punonjës të cilët punojnë në vende të tjera n...


Punonjës me jakë të artë

Punonjës me jakë të artë– Ky term përdoret për t’iu referuar individëve që janë shkencëtarë, i...


Diferencimi gjeografik

Diferencimi gjeografik– variacionet në pagë për pozicione pune të ngjashme apo të krahasueshme...


Parashuta e artë

Parashuta e artë – një pagesë kompensimi që siguron mbrojtje dhe sigurim të drejtuesve në  nivel ekz...


Promovim

Promovim- Veprime që ndërmerren për personelin, e cila rezulton në kalimin në një pozicion me një pa...


Rotacioni i pozicionit të punës

Rotacioni i pozicionit të punës – Praktika e transferimit të punonjësve për periudha të përkohëshme...


Zhvillimi i karrierës

Zhvillimi i karrierës – Proçesi përmes të cilit individët vendosin objektivat e tyre për të tashmen...


Fituesit dhe humbësit

“Fituesit i krahasojnë arritjet me qëllimet e tyre, ndërsa humbësit i krahasojnë arritjet e tyre me...


Planifikimi i Karrierës

Planifikim i Karrierës – Proçesi i vendosjes së objektivave të karrierës dhe zgjedhja e edukim...


Kontrata e Punësimit

  Kontrata e Punësimit– një marrëveshje ligjore e shkruar, e lidhur midis punëdhënësit dhe pun...