Duapune.com

0

Përshkrimi i pozicionit të punës

Përshkrimi i pozicionit të punës– Një përshkrim i shkruar i cili përmbledh karakteristikat më të rëndësishme të një pozicioni pune, përfshirë këtu një përshkrim të detyrave, aftësive, njohurive, përgjegjësive si dhe strukturën e raportimit....

0

Internship

Internship– Bashkëpunim midis një organizate dhe një institucioni edukimi, përmes të cilit studentët punësohen për një periudhë të caktuar kohe në një pozicion profesional apo tenikë që lidhet drejtpërdrejtë me fushën e tyre të...

0

Blogu duapune

Lancuam blogun e dedikuar portalit www.duapune.com Në këtë blog ju mund të njiheni me informacione të ndryshme rreth ecurisë të DuaPune, artikuj, publikime, mund të kërkoni ndihmë. Gjithashtu mund të na jepni sugjerime rreth...