Category: Legjislacioni dhe Strategjia

0

Kodi i Sjelljes

Kodi i sjelljes shërben si një udhërrëfyes për veprimet tona të përditshme në punë duke reflektuar standardin tonë për sjellje të përshtatshme dhe vlerat tona kolektive. Kodi na shpjegon qartë se mënyra nëpërmjet së...